Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku mogą zostać osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Powiatu Krośnieńskiego, niepełnosprawne intelektualnie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym).

Przyjęcie do Domu odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a prawo pobytu, jak większość świadczeń z pomocy społecznej przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w naszym przypadku przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Decyzję poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS, w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie.

 

W celu przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z wnioskiem do GOPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej należy dołączyć dokumenty:

  1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  3. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.