Celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi kalectwami, wpieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności poprzez:

  • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego życia, wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych obejmujący poprawę kondycji psychofizycznej, umiejętności społecznych i rozwój osobisty,
  • integrację osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej poprzez aktywizację zawodową i społeczną,
  • zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają na rozwój psychiczny,
  • organizowanie spotkań, wyjazdów i zajęć integracyjnych poza ŚDS,
  • współpraca z rodzinami i opiekunami osób korzystających z działalności Domu poprzez poradnictwo, informację, szkolenia, wsparcie,
  • współpraca z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem,
  • kształtowanie wobec osób z niepełnosprawnością umysłową i ich rodzin właściwych postaw społecznych; zrozumienia, życzliwości a także przeciwdziałaniu ich wykluczeniu i dyskryminacji.

Ponadto celem naszej działalności jest to aby uczestnicy poczuli się ważnymi i pełnowartościowymi ludźmi. Poprzez proponowane terapie pragniemy podnieść poziom ich umiejętności, odnaleźć mocne strony.