Formy wsparcia

Wszyscy uczestnicy zajęć ŚDS w Potoku objęci są postępowaniem terapeutycznym zgodnym z ustalonym planem i programem pracy Domu, w oparciu o indywidualne plany wspierająco - aktywizujące opracowane przez zespół specjalistów placówki. Postępowanie wspierająco - aktywizujące dostosowane jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie i obejmuje wiele różnorodnych treningów prowadzonych w ramach ośmiu głównych obszarów działania.


W tym obszarze zajęcia dotyczą rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i obejmują:

 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą
 • trening porządkowy i czystości otoczenia
 • trening kulinarny
 • trening zaradności i samodzielności w gospodarowaniu własnymi środkami finansowymi
 • trening i doskonalenie obsługi sprzętu AGD, RTV
 • trening bezpiecznego zachowania się w ŚDS i poza nim

W ramach zajęć uczestnicy uczą się i doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odpowiedzialności i partnerstwa oraz adekwatnego wyrażania swoich emocji i uczuć. Prowadzone są treningi:

 • trening kształtowania pozytywnych relacji między uczestnikami
 • trening współdziałania w grupie
 • trening komunikacji i aktywnego słuchania
 • trening rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych

Umiejętne spędzanie czasu wolnego, zarówno samotnie jak i w towarzystwie neutralizuje u osób niepełnosprawnych intelektualnie otępiające działania nudy i bezczynności, pozwala na efektywne funkcjonowanie w środowisku.

W ramach treningu prowadzone są: świetlicowe gry towarzyskie, tenis stołowy, korzystanie z prasy i książek (również z biblioteki gminnej), komputera i Internetu, słuchanie muzyki, rozwijanie indywidualnych hobby i zainteresowań poprzez proponowane zajęcia kółka teatralnego, kółka fotograficznego, zajęcia z ogrodnictwa, terapię zajęciową. Dużą rolę w ramach tego treningu odgrywają organizowane zajęcia rekreacyjne, udział w imprezach sportowych, towarzyskich i kulturalnych.

Pomoc psychologiczna oraz wsparcie emocjonalne uczestników realizowane jest poprzez zajęcia indywidualne i grupowe oraz poprzez różne treningi umiejętności:

 • trening radzenia sobie ze stresem własnymi emocjami
 • trening asertywności
 • treningi zwiększające motywacje do pracy
 • treningi odpowiedzialnego zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy biorą udział w systematycznie prowadzonych zajęciach ruchowych, ćwiczeniach oddechowo - wyciszających, ćwiczeniach kondycyjnych, ćwiczeniach ogólno usprawniających, manualnych w formie indywidualnej i grupowej. Organizowane są również gry i zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem posiadanego boiska sportowego i terenowego toru przeszkód. Przy okazji zajęć zwraca się uwagę na zdrową rywalizację między uczestnikami i radzenie sobie z przyjęciem zwycięstwa oraz poczuciem porażki.

Przy pomocy pracowników ŚDS uczestnicy uczą się: pisania i wypełniania dokumentów urzędowych, realizowania spraw rozliczeniowych, możliwości dofinansowania ze środków PFRON, NFZ, możliwość skorzystania z zasiłków. Uczą się kultury zachowania w urzędach oraz składania dokumentów do odpowiednich instytucji.

W ramach tych zajęć prowadzone są pogadanki związane z zachowaniem prozdrowotnym, zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych, nauka samodzielnego i systematycznego brania leków, kontrola wagi ciała i ciśnienia krwi, kształtowanie samodzielności w korzystaniu z podstawowych placówek służby zdrowia, pomoc w zakupie leków, pomoc w uzyskaniu zaświadczeń i skierowań na badania specjalistyczne, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, pomoc w dostępie do środków i sprzętu ortopedycznego.

Uczestnikom zajęć wykazującym trudności w poruszaniu się placówka zapewniała dowóz na zajęcia, co umożliwiło im codzienny, systematyczny udział w terapii, a tym samym realizację planu wspierająco - aktywizującego. Ponadto placówka przez cały okres realizacji zadania umożliwiała każdemu uczestnikowi zajęć spożywanie jednego ciepłego posiłku, przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.